Publicador de continguts

Temática

La base per a l'articulació adequada de la prevenció de riscos laborals en les empreses i la integració en tota l'estructura organitzativa de manera que formi part de la cultura d'empreses i treballadors.

0 arxius

Temática

Mesures d'actuació sobre l'entorn físic del treballador en termes d'equips i eines, instal·lacions i espais de treball, a fi i efecte de prevenir accidents de treball.

0 arxius

Temática

Mesures de prevenció aplicables als llocs i localitzacions de treball enfront de l'exposició a agents físics, químics i biològics.

0 arxius

Temática

Adaptació de les condicions de treball i els processos productius a les capacitats i limitacions de les persones treballadores, per tal de prevenir danys sobre la salut i millorar el seu benestar.

0 arxius

Temática

Adequació de les característiques de la feina i l'organització per evitar l'exposició a riscos com l'estrès i la violència laboral, que afavoreixin el confort i el benestar emocional en els treballadors.

0 arxius

Temática

Recursos per a activitats i situacions específiques que faciliten recomanacions pràctiques per prevenir riscos i afavorir la salut laboral.

0 arxius

Temática

Un entorn laboral saludable és essencial per fomentar la salut i benestar de les persones treballadores. També repercutirà positivament sobre la productivitat, el clima laboral i la qualitat de vida en general.

0 arxius

Publicador de continguts

recurs
recursos
66
74
29
68
102
48
65