Informes de sinistralitat

Informes de sinistralitat
MC MUTUAL possibilita analitzar la teva sinistralitat utilitzant informes específics amb informació veraç, ajustats als requeriments normatius i a les teves necessitats.
Informes de sinistralitat

Disposar d'informació veraç i actualitzada sobre la teva sinistralitat, així com del seu comportament amb relació a les dades oficials publicades del teu sector d'activitat, o empreses del teu propi grup empresarial, et permet disposar d'una imatge real de la teva sinistralitat per orientar adequadament les actuacions en matèria preventiva, a més de garantir el compliment normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals.

Conscients d'aquesta necessitat, i garantint tots els requisits establerts amb relació a la normativa de protecció de dades, MC MUTUAL posa a la teva disposició informació detallada sobre la teva sinistralitat atenent a la informació que hagis comunicat utilitzant els sistemes legalment establerts (Delt@ -CoNTA a Catalunya i IGATT al País Basc-).

L'esmentada informació, a la qual s'accedeix des d'MC digital, per garantir el màxim nivell de seguretat de la informació, es presenta en dos tipus d'informes, complementaris entre si, en els quals es mostra la teva sinistralitat seguint els paràmetres establerts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i el Ministeri.

  • Informe de sinistralitat. Conté un elevat nivell de detall de les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) esdevingudes a la teva empresa en el període d'observació definit, presentant els resultats atenent el nivell de detall sol·licitat (CCC, mes, etc.), i mostrant el càlcul de diversos indicadors de sinistralitat, a efectes de disposar de la seva comparativa estadística amb els índexs publicats per al teu CNAE per part de l'INE.
  • Informe evolutiu de sinistralitat. Reflecteix l'accidentalitat laboral de la teva empresa o grup al qual pertanyis en un període de temps màxim de cinc anys, oferint la possibilitat d'observar la teva comparativa d'evolució tenint en compte els diversos índexs de sinistralitat publicats per al teu CNAE per part de l'INE. Et permet agrupar i mostrar la informació atenent a les teves necessitats, perquè puguis analitzar-la adequadament.

Si ets una empresa mutualista, sol·licita informació a través de la teva persona de contacte.


Recursos relacionats

No hi ha recursos relacionats